اسامی مدیران واحدها

ریاست دانشگاه

دکتر جلیل مقدسی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

رئیس دفتر و مشاور رئیس دانشگاه

دکتر اکبر رهیده

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱-۳۷۲۶۴۱۰۳

معاونت اداری و مالی

دکتر رضا خلیفه

شماره تماس:۳۷۲۶۴۱۰۶

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر فرزین امامی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۰۰

معاونت دانشجوئی و فرهنگی

دکتر اسماعیل حسام الدینی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۰

مدیریت پژوهش و فناوری دکتر جعفر روزگار

شماره تماس:۳۷۲۶۹۲۹۱

مدیر امور طرحهای عمرانی

دکتر عبدالحسین بغلانی

شماره تماس:۳۷۳۵۴۵۲۵

مدیریت طرح و برنامه

مهندس سعید بختیاری

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱

رئیس کتابخانه مرکزی دکتر هومان شکراللهی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۱

مدیریت امور مالی

آقای سعید ریسمانچی

شماره تماس:۳۷۲۷۹۴۴۲۳

مدیرامور اداری

آقای ایوب طاهری

شماره تماس:۳۷۲۶۴۱۰۶

مدیر امور دانشجویی

مهندس امیر قاسمی

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۰

مدیر امور فرهنگی دکتر حسن پاکارزاده

شماره تماس:۳۷۳۵۳۵۱۰

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد جواد مهدی پور شماره تماس:۳۷۲۶۱۲۶۳
مدیر روابط عمومی مهندس سعید بختیاری

شماره تماس:۳۷۲۷۰۰۴۷

رئیس اداره امور عمومی

مهندس محمدرضا محمدیانفر

شماره تماس:۳۷۳۵۴۵۲۴

ریاست مرکز رایانه مهندس سیامک خلیلی

شماره تماس:۳۷۲۶۴۱۰۵

0