فرصتهای شغلی

دانشگاه صتعتی شیراز محیطی با رشد سریع بوده و همواره پذیرای افراد مستعد برای بخشهای آکادمیک و مدیریتی و اداری می باشد.

0