مقطع کارشناسی ارشد از طریق کنکور

دانش آموختگان دارای مدرک کارشناسی می توانند با شرکت در کنکور سراسری و بر مبنای رتبه و انتخابهایشان در دانشگاه ها پذیرفته شوند

0