مقطع دکتری از طریق کنکور

دانش آموختگان دارای مدرک کارشناسی ارشد می توانند با شرکت در کنکور سراسری و بر مبنای رتبه و انتخابهایشان برای مرحله مصاحبه در دانشگاه ها پذیرفته شوند

0