پژوهش و صنعت

پژوهش در دانشگاه صنعتی شیراز ارتباط نزدیکی با صنعت دارد.

0