ریاست دانشگاه

 


 

نام و نام خانوادگی:دکتر جلیل مقدسی

مرتبه علمی:استاد

تلفن تماس:۰۷۱۱۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار:۰۷۱۱۷۲۶۲۱۰۲

 

0