تماس با مسئولین

تلفن های عمومی دانشگاه:

تلفن :۰۵-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰

نام واحد

فکس

تلفن

حوزه ریاست و روابط عمومی

۳۷۲۶۲۱۰۲

۳۷۳۵۳۵۱۱و۳۷۲۶۴۱۰۳

حوزه معاونت آموزشی

۳۷۳۵۴۵۱۴

۳۷۳۵۳۵۰۰

حوزه معاونت اداری مالی

۳۷۲۶۱۲۸۸

۳۷۲۵۴۱۰۶

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

۳۷۳۵۴۵۱۹

۳۷۳۵۳۵۱۰

کتابخانه

۳۷۲۷۰۰۴۷

۳۷۲۷۰۰۴۷

اداره حراست

۳۷۲۶۱۲۶۱

۳۷۳۵۴۵۱۵

انتظامات دانشگاه

۳۷۲۶۱۲۶۱

۳۷۳۵۴۵۱۷

حوزه طرح های عمرانی

۳۶۴۰۷۱۵۳

۳۶۴۰۷۱۵۳

مديريت دانشگاه صنعتی  شيراز

بلوار مدرس روبروی خیابان فضل آباد دانشگاه صنعتی شیراز-کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن :   ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار :  ۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

 

روابط عمومي

تلفن :  ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۱

دورنگار :۰۷۱۳۷۲۶۲۱۰۲

پست الكترونيك :

 

معاونت آموزشي

 

تلفن :  ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۰۰

دورنگار : ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۱۴

 

معاونت اداري و مالي

تلفن :  ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۰۶

دورنگار :  ۰۷۱۳۷۲۶۱۲۸۸

 

 

  مدیریت پژوهشي

تلفن : ۰۷۱۳۷۲۶۹۱۹۲

دورنگار :  - ۰۷۱

پست الكترونيك :

 

 معاونت دانشجويي و فرهنگی

تلفن : ۰۷۱۳۷۳۵۳۵۱۰

دورنگار :  - ۰۷۱

مدیریت آموزش

تلفن:۳۷۲۶۱۲۶۳

 

 

 

0